,,,,,

 

tel./fax 87 643 28 55 <> e-mail: admin@sp2aug.pl  <>  http://sp2aug.pl


webmaster: S. Polak, e-mail: spol2006@gmail.com

  Strona główna  Dyrekcja  Nauczyciele  Archiwum  sp2aug.pl  BIP www.gim2.vdl.pl
 

 

Pedagog szkolny


 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

900 - 1500

800 - 1500

800 - 1500

900 - 1430

900 - 1330

 

 

Beata Palczewska

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

900 - 1230

800 - 1300

800 - 1330

900 - 1300

900 - 1330

 

 

Stanisław Szczęsny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1230 - 1500

1130 - 1500

1300 - 1500

1130 - 1430

 

 

 

 

Anna Pawłowska

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

ul. Nowomiejska

 

ul. Nowomiejska

 

ul. Nowomiejska

 

ul. Nowomiejska

 

10.00 – 13.30

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W AUGUSTOWIE

w roku szkolnym 2018/2019 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1. Diagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego.         

1. Analiza dokumentów uczniów.

2. Zbieranie informacji poprzez wywiady z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami.

3. Zapoznanie się z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. Wywiady środowiskowe.

5. Sporządzenie wykazu uczniów -zaniedbanych środowiskowo, - z rodzin objętych kuratelą sądową,
- z rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
- drugorocznych,
 

wrzesień

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb  

2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego.

1.    Analiza frekwencji na podstawie dzienników
i informacji wychowawców oraz
przedstawianie Radzie Pedagogicznej

a)    informowanie dyrekcji i rodziców o absencji uczniów,

b)    wspólne ustalanie z wychowawcami i Dyrekcją środków oddziaływania na uczniów opuszczających zajęcia szkolne.

 

 

 

 

wg potrzeb

3. Zadania   ogólnowychowawcze

1.        Współpraca ze wszystkimi nauczycielami
w zakresie prawidłowego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na uczniów
w celu właściwego ukształtowania dojrzałości szkolnej.

2.        Wspomaganie wychowawców klas w ich pracy
z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

3.        Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowaniu własnych dzieci.

4.      Pomoc w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

5.        Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach wychowawczych.

6.        Udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych oraz trudności dydaktyczne.

7.        Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga. 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb  

4. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i patologicznej

1.   Pomoc rodzicom w uzyskaniu stypendiów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przekazywanie informacji, pomoc w wypełnianiu druków i uzasadnianiu wniosków.

2.   Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

3.    Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy „Nasza Ostoja”, „TPD” uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej.

4.   Poznanie i organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin:

a)  alkoholicznych,

b)  wielodzietnych,

c)  samotnych matek/ojców,

d)  zdemoralizowanych tzn. niezaradnych życiowo, kalekich, z innymi upośledzeniami psychicznymi i fizycznymi.

5.   Dbanie w miarę możliwości o dożywianie uczniów, którzy tego potrzebują.

6.   Wnioskowanie o umieszczenie uczniów z rodzin szczególnie patologicznych do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

wrzesień

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb  

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

wg potrzeb

 

5. Profilaktyka wychowawcza  

1.     Poznawanie środowiska rodzinnego uczniów naszej szkoły poprzez rozmowy z wychowawcami, wywiady rodzinne i środowiskowe.

2.     Ustalenie warunków opieki nad dziećmi przez ich rodziców: atmosfera rodzinna, warunki materialne, współpraca rodziny ze szkołą.

3.     Występowanie do sądu dla nieletnich
z wnioskami w sprawach opiekuńczych.

4.     Dążenie do wczesnego wykrywania nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych poprzez ścisłą obserwację i kierowanie na wstępne badania do poradni.

5.     Wykrywanie w środowisku rodzinnym czynników ujemnie wpływających na kształtowanie postaw społecznych uczniów.

6.     Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Kuratorami sądowymi, świetlicą ”Nasza Ostoja”, TPD, MOPS, PCPR.

7.     Praca w Zespole Interdyscyplinarnym Miasta Augustowa.

8.     Zorganizowanie klasom młodszym (I-III)
w I półroczu spotkania z policjantem, który podejmie temat bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach życiowych.

9.     Objąć klasy  (IV-VIII) cyklem prelekcji na temat zdrowego stylu życia, a w szczególności
o szkodliwości palenia papierosów, narkomanii
i  zagrożeń podczas korzystania z Internetu.

10.  Przystąpienie do realizacji programów edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Trzymaj Formę!” organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Augustowie. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w klasach III – VII.

11.  Wykrywanie i likwidowanie takich przejawów niedostosowania szkolnego i społecznego jak: wagary, wulgarność, agresja, samosądy, palenie papierosów, picie alkoholu, odurzanie się.

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

6. Praca korekcyjno - wyrównawcza

1. Współudział w podnoszeniu poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej

a)    organizowanie zespołów wyrównawczych,  korekcyjno-kompensacyjnych kl. I - VIII,

b)    wykrywanie fragmentarycznych deficytów rozwojowych,

c)     obserwacja ucznia niepełnosprawnego,

d)    organizowanie innych form pomocy uczniom z zaniedbanych środowisk rodzinnych.

2. Terapia wychowawcza

a)    rozmowy z uczniami – eliminowanie napięć związanych ze stresem szkolnym,

b)    rozmowy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi – wspólne wypracowywanie metod i sposobów oddziaływania na ucznia z problemami szkolnymi,

c)     udzielanie porad rodzicom w szerokim tego słowa znaczeniu w zależności od problemu z jakim rodzic przychodzi,

zorganizowanie rodzicom prelekcji na temat np.: zagrożeń narkomanią, nadpobudliwości dziecięcej, agresji, itp. w zależności od potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

7. Indywidualna opieka pedagogiczna

1.     Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

2.     Likwidowanie napięć psychicznych powstałych
w szkole, rodzinie, grupach rówieśniczych, środowisku społecznym.

3.     Udzielanie porad poprzez rozmowy z w/w uczniami, ich rodzicami i wychowawcami.

4.     Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego naszych uczniów w szkole i poza nią.

5.     Pomoc uczniom posiadającym trudności
w kontaktach z rówieśnikami.

6.     Objęcie szczególną indywidualną opieką uczniów
z dużymi zaburzeniami emocjonalnymi.

7.     Omawianie na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego spraw związanych
z działalnością opiekuńczo-wychowawczą szkoły uwzględniając szczególnie indywidualne przypadki.

8.     Kierowanie rodziców do różnych, innych instytucji mających na celu udzielenie pomocy dzieciom
i rodzinom

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

8. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

1.     Kierowanie na badania do Poradni P-P (zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów klas VII).

2.     Uświadomienie rodzicom skutków lekceważenia trudności w nauce u swoich dzieci.

3.     Kierowanie rodziców na konsultacje do psychologów PPP lub Poradni Zdrowia Psychicznego.

Udzielanie rodzicom informacji na temat pracy
z dzieckiem dyslektycznym w domu.
 

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

Beata Palczewska

 Stanisław Szczęsny

 

 

  Pozostałe wiadomości - patrz Archiwum

 

ROZKŁAD DZWONKÓW

lekcja

od - do

1.

800 - 845

2.

855 - 940

3.

  950 - 1035

4.

1045 - 1130

5.

1140 - 1225

6.

1245 - 1330

7.

1340 - 1425

8.

1435 - 1520

9.

1530 - 1615

JESTEŚMY NA FACEBOOK

http://sp2aug.pl/testy_info.html


Copyright © 2002-2018 sp2aug.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1