tel./fax 87 643 28 55  <>  e-mail: admin@sp2aug.pl  <>  http://sp2aug.pl


webmaster: spol2006@gmail.com


  Strona główna  Dyrekcja  Nauczyciele  Archiwum  sp2aug.pl  BIP   www.gim2.vdl.pl

 

 

 
2 jest OK
 

 

Zadania w projekcie: "2 jest OK"

czas trwania projektu 01.03.2017r. – 28.02.2019r.

 
 I.

KSZTAŁTOWANIE INICJATWNOŚCI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W OPARCIU O KREATYWNOŚĆ I PRACĘ ZESPOŁOWĄ Z WYKORZYSTANIEM INNOWACJI. 

 

Działanie 1. Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV - VI szkoły podstawowej oparte na zwalidowanym produkcie projektu innowacyjnego.

 

Działanie 2. Zajęcia pozalekcyjne dla klas I - III klas gimnazjum i VII szkoły podstawowej oparte na zwalidowanym produkcie projektu innowacyjnego.

   

II.

WSPARCIE UCZNIÓW W ZAKRESIE WYBORU WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNO–ZAWODOWEJ.
  Działanie 1. Przygotowanie IPDE-Z dla każdego ucznia z ostatniej klasy szkoły podstawowej.
  Działanie 2. Przygotowanie IPDE-Z dla każdego ucznia z ostatniej klasy gimnazjum.
   

III.

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM ZEWNETRZNYM SZKÓŁ W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH.
Działanie 1. Pozaszkolne wyjazdy kształcąco–rozwojowe.    
   

IV.

WSPARCIE UCZNIÓW  ZDOLNYCH POPRZEZ MOTYWACYJNĄ POMOC STYPENDIALNĄ.

Działanie 1. Realizacja programu motywacyjnego za wybitne osiągnięcia w nauce przedmiotów o kluczowym znaczeniu.

   

V.

REALIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH UKIERUNKOWANYCH NA POKONANIE TRUDNOŚCI I REALIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH dla kl. gimnazjum i VII, VIII SP.

  Działanie 1. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z fizyki
  Działanie 2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z biologii
  Działanie 3. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z chemii
 

Działanie 4. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z geografii

  Działanie 5. Dodatkowe zajęcia wspierające rozwój uczniów zdolnych z matematyki
   

VI.

AKTUALIZACJA WARSZTATU, METOD I FORM PRACY NAUCZYCIELI.

Działanie 1. Wdrożenie i realizacja założeń metodologicznych dla nauczycieli pozwalających na przekonstruowanie warsztatu pracy – doskonalenie  nauczycieli oraz zajęcia z uczniami – na bazie zwalidowanego projektu innowacyjnego „Pozwolić uczniom myśleć”.

   

VII.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W ELEMENTY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

Działanie 1. Wyposażenie pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej.
   
VIII. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ METODĄ EKSPERYMENTU.

Działanie 1. Przygotowanie nauczycieli i ich warsztatu do realizacji zajęć metodą eksperymentu z zakresu matematyki i przyrody w klasach I - III i IV - VI oraz w zakresie eksperymentu z chemii, biologii, fizyki, geografii w klasach gimnazjum i VII, VIII szkoły podstawowej.

   

IX.

REALIZACJA ZAJĘĆ METODĄ EKSPERYMENTU W POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIACH PRZEDMIOTOWYCH.

 

Działanie 1. Prowadzenie przez  nauczycieli zajęć metodą   eksperymentu z zakresu matematyki i przyrody w klasach I - III i IV - VI oraz   z chemii, biologii,  fizyki, geografii w klasach gimnazjum i VII, VIII szkoły podstawowej.

   

X.

WSPARCIE NA RZECZ ZWIĘKSZENIA WYKORZYSTANIA TIK W SZKOŁACH.

Działanie 1. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania

Działanie 2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo - usługowej  szkoły celem stworzenia sieci wewnątrzszkolnej.

   

XI.

PODNOSZENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z NARZĘDZI TIK.

Działanie 1. Kurs i szkolenie z wykorzystaniem eksperckiej wiedzy z zakresu korzystania z narzędzi Tik oraz włączania ich do nauczania przedmiotowego.

   

XII.

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYM

Działanie 1. Wykorzystanie pedagogiki specjalnej w nowym modelu nauczania uczniów ze SPE i nauczanymi indywidualnie – szkolenie nauczycieli oraz praca z uczniami na bazie uzyskanych doświadczeń z wykorzystaniem platformy Moodle.

 

 

 

 

 

 

  Pozostałe wiadomości - patrz Archiwum

JESTEŚMY NA FACEBOOK

 

Certyfikat Przynależności
Do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Strona przyjazna młodzieży

http://sp2aug.pl/testy_info.html


Copyright © 2002-2018 sp2aug.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1